Zajišťujeme 24 hodinovou operativní pohotovostní službu a servis 24 pro Innogy

politika firmy

Gasservis Liberec s.r.o. - politika firmy

Firma Gasservis Liberec s.r.o. patří k inženýrsko-dodavatelským společnostem v oboru plynárenství v České republice. Pro průmyslové a energetické stavby zajišťuje komplexní činnosti v oblasti plynárenství. Provádíme montáže, servis a revize plynových zařízení.

Hlavní prioritou společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Vedení firmy a všichni její zaměstnanci jsou si vědomi zásady, že žádné pracovní činnosti nesmí být prováděny na úkor zdraví zaměstnanců, jejich bezpečnosti a životního prostředí. Společným cílem je zabránění vzniku úrazů, nemocí z povolání, požárů, havárií a prevence nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a ostatní osoby a samozřejmě na životní prostředí.

Veškeré stroje a technické zařízení jsou provozovány řádným způsobem tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců a měly minimální dopad na životní prostředí.

Každý zaměstnanec nese odpovědnost za svou činnost ve vztahu ke kvalitě služeb společnosti, ochraně zdraví, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Každý zaměstnanec musí zachovávat stanovené pracovní postupy, zásady bezpečné práce a nebude postupovat při práci rizikovým způsobem vůči sobě ani ostatním osobám.

Naše firma

se proto řídí při svých činnostech následujícími zásadami a závazky:

 • Uplatňováním prevence vad před jejich odstraňováním ve všech fázích realizace zakázky
 • Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita našich služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Z uvedených důvodů kvalitu ve společnosti trvale sledujeme, hodnotíme a dokumentujeme
 • Závazkem pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém managementu kvality, environmetálního managementu a managementu BOZP. K tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje
 • Uplatňováním stanovených bezpečných pracovních postupů je snižována rizikovost práce s nejvyšší možnou prioritou ochrany zdraví zaměstnanců a ochrany životního prostředí
 • Stálým vyhodnocováním rizik a příležitostí se snažíme v maximální možné míře eliminovat rizika související s našimi službami a přijímat vhodná opatření pro snižování dopadů těchto rizik
 • Uplatňováním stanovených pracovních postupů jsou dodržovány platné právní a jiné požadavky našich zákazníků
 • Zlepšování stanovených bezpečných pracovních postupů usilují všichni zaměstnanci o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí zejména v minimalizaci rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku havarijních situací
 • Uvědoměním své odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti.
 • Vnášet principy BOZP a ochrany ŽP do vztahů s našimi dodavateli – seznámit je s touto politikou v rámci vzájemné spolupráce a vyžadovat plnění našich postupů i z jejich strany
 • Tuto politiku také sdělovat ostatním zainteresovaným stranám

Politika kvality a HSE

Vedení firmy se zavazuje:

 • k zajištění zdrojů pro efektivní řízení kvality služeb, vytváření bezpečných pracovních podmínek a snižování environmentálních dopadů činnosti firmy
 • k dodržování příslušných právních a ostatních předpisů
 • ke stálému úsilí o zlepšení systémů řízení kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví spolu s ochranou životního prostředí. K tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje k trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého integrovaného systému.
 • k aktivní spolupráci t s externími zainteresovanými stranami, které působí v dosahu společnosti
 • k plněni požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Účinnost 1.2.2020, vydal František Chlum a schválil Radek Chlum

Politika firmy PDF